اخبار

احتمال ایجاد اختلال در سرویس

15/12/2019 04:48

 

احتراما در تاریخ دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ بین ساعت ۱۱ تا ۱۶ به جهت ارتقای شبکه ممکن است سرویس شما تا حداکثر ۱ ساعت با اختلال یا قطعی مواجه شود.

پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم

« برگشت

مشاهده RSS


زبان:

ایمن گستران تهران