سبد خرید

مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:

واحد پول:
لینوکس حرفه ای 100 مگابایت - کنترل پنل : Cpanel

park domain :نامحدود

Subdomain: نامحدود


FTP Accounts: نامحدود

Email Accounts: نامحدود

MySQL Databases: نامحدود

cPanel Version 11.50.0 (build 23)


Apache Version 2.2.29

PHP Version 5.4.38

MySQL Version 5.5.42-cll

Architecture x86_64

Operating System linux

Shared IP Address 178.63.20.253

Perl Version 5.10.1

Kernel Version 2.6.32-531.29.2.lve1.3.11.1.el6.x86_64

cPanel Pro 1.0 (RC1)هاست لینوکس 300 مگابایت حرفه ای - کنترل پنل : Cpanel

park domain :نامحدود

Subdomain: نامحدود


FTP Accounts: نامحدود

Email Accounts: نامحدود

MySQL Databases: نامحدود

cPanel Version 11.50.0 (build 23)


Apache Version 2.2.29

PHP Version 5.4.38

MySQL Version 5.5.42-cll

Architecture x86_64

Operating System linux

Shared IP Address 178.63.20.253

Perl Version 5.10.1

Kernel Version 2.6.32-531.29.2.lve1.3.11.1.el6.x86_64

cPanel Pro 1.0 (RC1)هاست لینوکس 500 مگابایت حرفه ای - کنترل پنل : Cpanel

park domain :نامحدود

Subdomain: نامحدود


FTP Accounts: نامحدود

Email Accounts: نامحدود

MySQL Databases: نامحدود

cPanel Version 11.50.0 (build 23)


Apache Version 2.2.29

PHP Version 5.4.38

MySQL Version 5.5.42-cll

Architecture x86_64

Operating System linux

Shared IP Address 178.63.20.253

Perl Version 5.10.1

Kernel Version 2.6.32-531.29.2.lve1.3.11.1.el6.x86_64

cPanel Pro 1.0 (RC1)هاست لینوکس 1 گیگ حرفه ای - کنترل پنل : Cpanel

park domain :نامحدود

Subdomain: نامحدود


FTP Accounts: نامحدود

Email Accounts: نامحدود

MySQL Databases: نامحدود

cPanel Version 11.50.0 (build 23)


Apache Version 2.2.29

PHP Version 5.4.38

MySQL Version 5.5.42-cll

Architecture x86_64

Operating System linux

Shared IP Address 178.63.20.253

Perl Version 5.10.1

Kernel Version 2.6.32-531.29.2.lve1.3.11.1.el6.x86_64

cPanel Pro 1.0 (RC1)هاست لینوکس 2 گیگ حرفه ای - کنترل پنل : Cpanel

park domain :نامحدود

Subdomain: نامحدود


FTP Accounts: نامحدود

Email Accounts: نامحدود

MySQL Databases: نامحدود

cPanel Version 11.50.0 (build 23)


Apache Version 2.2.29

PHP Version 5.4.38

MySQL Version 5.5.42-cll

Architecture x86_64

Operating System linux

Shared IP Address 178.63.20.253

Perl Version 5.10.1

Kernel Version 2.6.32-531.29.2.lve1.3.11.1.el6.x86_64

cPanel Pro 1.0 (RC1)هاست لینوکس 3 گیگ حرفه ای -

هاست لینوکس 4 گیگابایت حرفه ای - کنترل پنل : Cpanel

park domain :نامحدود

Subdomain: نامحدود


FTP Accounts: نامحدود

Email Accounts: نامحدود

MySQL Databases: نامحدود

cPanel Version 11.50.0 (build 23)


Apache Version 2.2.29

PHP Version 5.4.38

MySQL Version 5.5.42-cll

Architecture x86_64

Operating System linux

Shared IP Address 178.63.20.253

Perl Version 5.10.1

Kernel Version 2.6.32-531.29.2.lve1.3.11.1.el6.x86_64

cPanel Pro 1.0 (RC1)هاست لینوکس 5 گیگ حرفه ای Pro - کنترل پنل : Cpanel

park domain :نامحدود

Subdomain: نامحدود


FTP Accounts: نامحدود

Email Accounts: نامحدود

MySQL Databases: نامحدود

cPanel Version 11.50.0 (build 23)


Apache Version 2.2.29

PHP Version 5.4.38

MySQL Version 5.5.42-cll

Architecture x86_64

Operating System linux

Shared IP Address 178.63.20.253

Perl Version 5.10.1

Kernel Version 2.6.32-531.29.2.lve1.3.11.1.el6.x86_64

cPanel Pro 1.0 (RC1)هاست لینوکس حرفه ای 7 گیگ - کنترل پنل : Cpanel

park domain :نامحدود

Subdomain: نامحدود


FTP Accounts: نامحدود

Email Accounts: نامحدود

MySQL Databases: نامحدود

cPanel Version 11.50.0 (build 23)


Apache Version 2.2.29

PHP Version 5.4.38

MySQL Version 5.5.42-cll

Architecture x86_64

Operating System linux

Shared IP Address 178.63.20.253

Perl Version 5.10.1

Kernel Version 2.6.32-531.29.2.lve1.3.11.1.el6.x86_64

cPanel Pro 1.0 (RC1)Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.235.24.23) وارد شده است.

زبان:

ایمن گستران تهران