مرکز آموزش

دستور Inner Join

SQL INNER JOIN Keyword

دستور مربوطه تمامی ردیف های مشترک دو جدول را که در یک ستون خاص مشترک هستند انتخاب می کند

The INNER JOIN keyword selects all rows from both tables as long as there is a match between the columns in both tables.

 

 

SQL INNER JOIN Syntax

به دو روش زیر می توان از این دستور استفاده نمود :

SELECT column_name(s)
FROM table1
INNER JOIN table2
ON table1.column_name=table2.column_name;

or:

SELECT column_name(s)
FROM table1
JOIN table2
ON table1.column_name=table2.column_name;

PS! INNER JOIN is the same as JOIN.

SQL INNER JOIN


Demo Database

در بانک اطلاعاتی زیر دو جدول که شامل جدول مشتریان و جدول سفارشات دیده می شود:

In this tutorial we will use the well-known Northwind sample database.

Below is a selection from the "Customers" table:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico

And a selection from the "Orders" table:

OrderID CustomerID EmployeeID OrderDate ShipperID
10308 2 7 1996-09-18 3
10309 37 3 1996-09-19 1
10310 77 8 1996-09-20 2

SQL INNER JOIN Example

برای مثال پرس و جوی زیر تمامی سفارشات مشتریان را به عنوان خروجی نشان خواهد داد :

The following SQL statement will return all customers with orders:

Example

SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID
FROM Customers
INNER JOIN Orders
ON Customers.CustomerID=Orders.CustomerID
ORDER BY Customers.CustomerName;

Try it yourself »

Note: The INNER JOIN keyword selects all rows from both tables as long as there is a match between the columns. If there are rows in the "Customers" table that do not have matches in "Orders", these customers will NOT be listed.آیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها

پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه
یک select ساده (مشاهدات: 1407)
Trriger (تریگر) چیست؟ (مشاهدات: 741)

زبان:

ایمن گستران تهران